Ο καταρτιζόμενος θα εξοικειωθεί περαιτέρω στη χρήση του KompoZer ή αντίστοιχου εργαλείου για ανάπτυξη εφαρμογών. Επίσης το μάθημα στοχεύει στο να γίνει επισκόπηση των νέων τεχνολογιών και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων στον τομέα της σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοχώρων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παρακολουθείται η εξέλιξη των αντίστοιχων τεχνολογιών παρέχοντας επικαιροποιημένη γνώση στους καταρτιζόμενους.

Ο σύγχρονος τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής παράγει βίντεο στο YouTube, αναπτύσσει εφαρμογές και παιχνίδια στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργεί ιστοσελίδες οι οποίες προσαρμόζονται σε όλες τις συσκευές και τους προσανατολισμούς ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις  σε περιβάλλον gaming.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με το περιβάλλον των σύγχρονων προγραμμάτων δημιουργίας παιχνιδιών όπως το GameMaker ή/και το appInventor ή το Unity και η εισαγωγή του στην ανάπτυξη και παραγωγή τροποποιημένων ή νέων πιστών (mod).

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP και η συνεργασία της με σχεσιακές ΒΔ (MySQL, MariaDB) 

Βασικές έννοιες και ορισμοί, ορόσημα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, αρχές σχεδιασμού των σημερινών επεξεργαστών, μνήμες, δίαυλοι υπολογιστών, σχεδίαση και οργάνωση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, καταχωρητές, βασικοί τύποι εντολών επεξεργαστή, τρόποι διευθυνσιοδότησης, ροή ελέγχου, περιφερειακές συσκευές και σύνδεση με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ανάλυση σύγχρονων επεξεργαστών.

Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα σε Δίκτυα Επικοινωνιών σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση των εννοιών που σχετίζονται με τα επουσιώδη θέματα στα Δίκτυα Επικοινωνιών με έμφαση στα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Επίσης αναλύονται θεμελιώσεις στα δίκτυα επικοινωνιών, πρωτόκολλα, τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής. Ανοικτά συστήματα όπως το Διαδίκτυο. Έννοιες που σχετίζονται με το Ίντερνετ. TCP / IP σουίτα πρωτοκόλλων: Επίπεδο Εφαρμογών, Επίπεδο Μεταφοράς, Επίπεδο Δικτύων και Δρομολόγηση, Επίπεδο Σύνδεσης. Αξιολόγηση δικτύων και πρωτοκόλλων.

Αναφορά θα δίνεται συνεχώς για νέες προσεγγίσεις, τάσεις και τεχνολογίες (π.χ στο IoTs: Ιντερνέτ των Πραγμάτων, Cloud, κ.α.)